Canineopat

Canineopat är en kvalitetssäkrad yrkestitel som kompletterar veterinärvården med specifik kompetens inom hundens rörelseapparat. Den går att liknas vid en fysioterapeut för hundar. Jag utbildade mig till Canineopat vid UPH Academy (Utbildningscentrum för Profesionell Häst/Hund och Humanvård).
Som Canineopat är mitt jobb att förebygga skador genom att stärka hunden fysiskt med kontinuerlig friskvård. Om hunden väl har dragit på sig en skada blir min uppgift att återskapa god funktion och rörelse genom rehabilitering.
Att få sin hund undersökt av en Canineopat 1-2 gånger om året är en bra försäkring mot att hunden drar på sig onödiga skador
i rörelseapparaten. 

Om yrkestiteln Canineopat
Yrkesgruppen Canineopat tillhör gruppen "Övrig personal" inom djurens hälso- och sjukvård. Det finns bestämmelser som begränsar
vad en får göra när en tillhör gruppen övrig personal. En får inte:

  • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
  • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
  • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
  • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.

Det finns ett generellt undantag, en får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. 

En får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall. Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom ens behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.


Denna lag syftar till att en god och säker vård av djur och en god djurhälsa uppnås. Lagen ska vidare bidra till att samhällets krav på djurskydd, smittskydd och livsmedelssäkerhet tillgodoses.

Lagens innehåll

2 §   I lagen finns bestämmelser om
   - skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal m.fl. (2 kap.),
   - behörighetsregler (3 kap.),
   - begränsningar i rätten att vidta hälso- och sjukvårdande åtgärder på djur (4 kap.),
   - tillsyn (5 kap.),
   - disciplinpåföljd och återkallelse av behörighet m.m. (6 kap.),
   - Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (7 kap.), och
   - straffbestämmelser och överklagande m.m. (8 kap.).

Definitioner

3 §   Med djurens hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder som vidtas för att medicinskt förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom, skada eller därmed jämförligt tillstånd hos djur.

Med djurens hälso- och sjukvård jämställs även utförande av operativa ingrepp på eller givande av injektioner till djur i andra syften än de som följer av första stycket.

Djurförsök enligt 1 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) omfattas inte av begreppet. Lag (2018:1193).

4 §   Med djurhälsopersonal avses i denna lag personer som utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och som
   1. har legitimation enligt 3 kap. 1 § eller enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av den paragrafen,
   2. har godkännande enligt 3 kap. 5 eller 6 §,
   3. enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och de föreskrifter som meddelas i anslutning till den lagen tillfälligt utövar yrket i Sverige, eller
   4. har ett sådant särskilt tillstånd som avses i 3 kap. 7 a § att utöva ett yrke inom djurens hälso- och sjukvård.
Lag (2016:148).


2 kap. Skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal m.fl.

Allmänna skyldigheter

1 §   Den som tillhör djurhälsopersonalen ska
   1. fullgöra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet,
   2. iaktta noggrannhet och omsorg vid utfärdande av intyg om djurs hälsotillstånd eller vård, och
   3. föra journal över djurhälsovård och djursjukvård.

Ansvar m.m.

2 §   Den som tillhör djurhälsopersonalen får enbart fullgöra uppgifter som han eller hon har kompetens för och bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.

3 §   Om det är förenligt med kravet på en god och säker vård får den som tillhör djurhälsopersonalen överlåta en arbetsuppgift till någon annan som tillhör djurhälsopersonalen.

Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan som tillhör djurhälsopersonalen ansvarar för att denne har förutsättningar att fullgöra uppgiften. Om det behövs ska särskilda instruktioner lämnas.

Tystnadsplikt

4 §   Den som inom enskild verksamhet tillhör eller har tillhört djurhälsopersonalen eller är eller har varit medhjälpare till sådan personal får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon i sin yrkesutövning har fått veta om enskildas affärs- eller driftsförhållanden.

Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

I det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

.

Utbildningens innehåll

  • Anatomi och fysiologi

- Invärtes anatomi
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.  

  • Biomekanik/Hundens rörelser och kroppsmedvetenhet samt orsaksdiagnostik kopplad till hundens rörelseapparat
  • Rehabilitering

- Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering i behandlingsmetoderna: Massage, Laserterapi, Elektroterapi
Water treadmill, Hundsim, Balansboll, Vibb

  • Patologi/Sjukdomslära
  • Näringslära
  • Etologi/Hundens Beteende